Retarcon

РЕТАРКОН

Адитив за одложено врзување на бетонски мешавини

ПРИМЕНА:
РЕТАРКОН е додаток за бетонски мешавини за одло- жено врзување на цементот, а со тоа и на бетонот. Се упо- требува исклучиво за портланд цемент.

УПАТСТВО ЗА РАБОТА:
Се аплицира во водата за припрема на готовиот бетон. Кај автоматските дозерки се додава во миксерот (мешалка- та). Дозирање при 20оС:
0,5 % од количината на цемент за одложено 5 часа 0,7 % од количината на цемент за одложено 8 часа 1,0 % од количината на цемент за одложено 12 часа

ТРАЈНОСТ:
12 месеци во оригинално пакување. Не смее да се замрзне.
Производот да се чува во оригинално пакување, до- бро затворено.
Да се избегнува директна изложеност на сонце по- долг период. Производот е еколошки.
Празната амбалажа да се складира на места (кон- тејнери) предвидени според Закон.