Antiglas

АНТИГЛАС

Адитив за бетонски мешавини при зимско бетонирање до -150с

ПРИМЕНА:
Кај бетонски мешавини како и производи на цементна основа како што се малтери, лепила за плочки и др.

КАРАКТЕРИСТИКИ:
АНТИГЛАС мошне лесно и брзо се хомогенизира со бетон- ската мешавина. Истиот ги задоволува потребните стандар- ди за негова употреба. АБК 11/14/877.

УПАТСТВО ЗА РАБОТА:
Се аплицира во готовиот бетон и се остава неколку минути да се хомогенизира мешајќи се со другите компоненти од бетонската мешавина.

ПОТРОШУВАЧКА:
Се аплицира 2% од употребениот цемент во бетонската ме- шавина. (на 50кг. цемент се додава 1лит. антиглас)

РОК НА ТРАЕЊЕ:
Минимум 12 месеци во неотворена амбалажа како и добро ускладиштена.

Description

УСКЛАДИШТУВАЊЕ:
Во оригинално пакување.
Рок на употреба: мин.12 месеци На температура од +5С до +35С.
Производот да не се чува подолг период изложено на сончева топлина.

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА:
При работа се препорачува користење на лична заштитна опрема, според законските прописи во др- жавата каде се користи овој производ.

ПАКУВАЊЕ:
Се испорачува во пластична амбалажа од 1, 5, 10, 208, 1000 лит. како и по договор со купувачот.