Hiperplast 600

ХИПЕРПЛАСТ (HYPERPLAST)

Хиперпластификатор за бетонски мешавини, со висок степен на редукциjа на вода, долготраен одржувач на конзистенциjата, изработен на база на модифицирани полимери на
прскани бетони

ОДГОВАРА НА:
EN 934-2 T-11.1 & T11.2 и ASTM C494 Types D&G

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА НА ПРОИЗВОДОТ:
ХИПЕРПЛАСТ е универзален хиперпластификатор од најновата четврта генерација на пластификатори произ- веден со најквалитетните суровини и изработен на база на модифицирани полимери. ХИПЕРПЛАСТ овозможува висока редукција на вода во однос на бетони припремени без адитиви и додатоци, како и саморазливни бетони без дополнително додавање на вода. При тоа се овозможува долготрајно одржување на конзистентноста на бетонот.

СЕ ПРИМЕНУВА ЗА:

 • Готови бетонски мешавини
 • Транспортни бетони
 • Масивни бетони
 • Бетонирање при високи температури
 • Бетони со низок w/c фактор
 • Течни бетони отпорни на сегрегација
 • Бетонирање на густи армирачки пресеци
 • Производство на самозбивачки бетони (SCC)
 • Прскани бетони

 

Description

СВОЈСТВА НА ПРОИЗВОДОТ:

 • Долготрајно и продолжено одржување на конзистентноста (до 3 часа)
 • Значително подобра обработливост на бетонот без додавање на вода и без опасност од сегрегација
 • Ја подобрува збиеноста и хомогеноста на бетонот
 • Значително го подобрува изгледот на бетонот
 • Можност за редукција на вода и до 30%
 • Можност за редукција на цемент (својство на штедење на цемент при подготовка на класични бетони до 20%)
 • Постигува високи рани и крајни јакости на бетонот
 • Ја зголемува отпорноста од мраз
 • Се подобрува својството на водонепропустливост
 • Ја намалува и елиминира потребата од вибрирање

ДОЗИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ:
Дозирањето на ХИПЕРПЛАСТ зависи од намената на бетонот и се врши од 0,6% па се до 1,2% од масата на цементот. Во припрема на класични бетони, до- зирањето е препорачливо да биде од 0,6% до 0,8% од масата на цементот. Во припремата кај самозби- вачки бетони (SCC) дозирањето треба да биде во гра- ниците од 1% до 1,2% од вкупната маса на цементот.