Санација и изведба на нов полиуретански под во ССОУ “Моша Пијаде” Тетово.