Изведба на епоксиден под во кланица за месо во Гостивар